YS Ntaria fence window view

Yasmin Smith, Ntaria Fence, window installation view (photo: Elle Fredericksen)