YS Ntaria Fence fence 2

Yasmin Smith, Ntaria Fence, Fence 2 installation view (photo: Elle Fredericksen)